.

 

 

Shipping har ikke lest nyhetene

25.08.2019

Nyhetsbildet de siste månedene indikerer avtakende økonomisk vekst og redusert handel. Det skulle en ikke tro utfra dagrateutviklingen i shipping.

Det store temaet i aksjemarkedet den siste tiden har vært avtakende global vekst som en følge av handelskrigen mellom USA og Kina. Nyhetsbildet har vært preget av stadig svakere makrotall, og spørsmålet er hvorvidt bunnpunktet settes med fortsatt positiv vekst eller om verden er på vei inn i en esesjon.

Sykliske selskaper er spesielt sensitive for temperaturen i verdensøkonomien og har derfor blitt børstaperne så langt i år. Shipping er intet unntak med verdifall i mange aksjer. De fleste børsnoterte rederier verdsettes nå under netto stålverdi.

Dagrater økt kraftig

Ser en imidlertid på dagrateutviklingen, tegnes et annet bilde opp. Over de siste månedene har ratene for de største skipstypene innen tørrbulk, tank og LPG mangedoblet seg. Gitt disse nivåene sitter eierne igjen med en svært hyggelig kapitalavkastning.

Innen containershipping, som kanskje er den beste enkeltindikatoren for handelsaktivitet, er ratene på syvårs høy i enkelte regioner. LNG-markedet har også begynt å røre på seg, og når rederne kan signere ettårige kontrakter rundt 30 prosent høyere enn spotmarkedet, lover det godt for bedre tider fremover. Selv kjemikalietank har positivt momentum. Jeg kan knapt huske sist det skjedde.

Særskilt svak vår

Spørsmålet er hvorvidt utviklingen i shipping viser at den globale økonomien reelt går bedre enn nyhetsbildet tilsier, eller om andre årsaker har vært utslagsgivende. Helt nylig har det kommet noen makrotall som indikerer at den verste delen av nedturen kanskje er passert.

Jeg heller likevel mot at andre drivere har vært viktigere. Spesielt i tørrbulk og tank var det ekstraordinære årsaker bak lave dagrater i første halvår. Demningsulykken i Brasil reduserte jernmalmeksporten fra landet vesentlig noe som førte til lavere etterspørsel for storbulkskip. Tilsvarende var oljeinntaket til raffineriindustrien unormalt lavt i forbindelse med forberedelsene inn mot IMO2020.

På bedringens vei

Problemene i Brasil er nå løst, og utnyttelsesgraden hos raffineriene på vei opp igjen. Stimulansetiltakene i Kina har medvirket til høyere byggeaktivitet, noe ståletterspørselen og dermed tørrbulk nyter godt av.

Det ser også ut som de spådde effektene av IMO2020 har begynt å materialisere seg med stigende prisdifferanse mellom høy- og lavsvovelholdig drivstoff. Raffineringsmarginen for dieselprodukter i Asia har ikke vært høyere siden fjerde kvartal i fjor noe som fører til økt behov for råoljefrakt.

Scrubber-problemer

Jeg mistenker samtidig at den kanskje viktigste enkeltårsaken er å finne på tilbudssiden. For å unngå å måtte konsumere dyrere drivstoff i forbindelse med IMO2020, har mange redere valgt å få installert eksosrenseanlegg.

Det ble i første omgang forespeilet at ombyggingsperioden på enkeltskip ville ta rundt tre til fire uker. Nå kommer det derimot meldinger om forsinkelser som resulterer i opp mot to måneders verftsopphold. Når over tusen skip skal få dette installert gjennom andre halvår, blir den samlede effekten stor.

Tynn ordrebok

Ordreboken i shipping begynner også å bli syltynn. Tredje kvartal er for flere segmenter det siste med nevneverdig nybygglevering. Parallelt vil effekten av IMO2020 kunne resultere i skraping av eldre tonnasje fra neste år. Til tross for dette er kontraheringen hittil i 2019 på laveste nivå siden tidlig 2000-tall.

Flere magre år i bakspeilet og høyere finansieringskostnad har redusert investeringskapasiteten. I tillegg ser det ut som usikkerhet rundt fremtidig drivstoffstandard holder rederne ekstra langt unna bestillingsknappen.

Pågående fusjoner i den asiatiske verftsindustrien vil også resultere i to skipsverft med kontroll over rundt 46 prosent av den globale kapasiteten. Dette vil på mellomlang sikt antagelig resultere i høyere nybyggpriser.

Lyse utsikter

Kombinasjonen av tilstramning i markedet, redusert tilbudsside over de neste månedene og tynn ordrebok lover godt for shipping fremover. Jeg er spesielt positiv til Okeanis Eco Tankers som ser ut til å ha perfekt timing av sine nybyggleveranser. Hvis markedet strammer seg til ytterligere, vil selskapet kunne tjene inn halve markedsverdien årlig.

Dovre-porteføljen

  • Magseis
  • Okeanis
  • NRC Group
  • Elkem
  • Norsk Hydro
  • Infront

Inn: -

Ut: -