.

 

 

Ofte Stilte Spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Alle verdiene i Dovre sine fond holdes i depot hos depotbank (Swedbank). Verdiene i fondene er utelukkende andelershavernes eiendom, og er helt atskilte fra Dovre Forvaltning sine konti. Dovre Forvaltning har ikke tilgang til fondsandeler, og heller ikke Dovres kreditorer vil kunne rette noen krav mot fondene om Dovre skulle gå konkurs. Depotbank er juridisk ansvarlig for at fondene sine midler ikke går tapt som en følge av svindel, tyveri, konkurs og lignende, og kun depotbank har mulighet til å frigi midler fra fondene. Dersom Dovre Forvaltning går konkurs eller mister konsesjonen, vil regulerende myndighet (Sentralbanken i Litauen) i samarbeid med depotbank (Swedbank) se til at fondene avvikles og at verdiene rettmessig tilbakebetales andelerseierne. Dersom depotbank går konkurs, skal fondets verdipapirer holdes utenfor konkursboet og kun være å anse som fondets eiendom.
Alle Dovre sine fond er UCITS-fond. UCITS-fond er den eneste fondstypen som kan markedsføres fritt til allmenheten i samtlige EU og EØS-land. Årsaken er at sikkerhetsnivået i denne fondstypen er det aller høyeste. Sikkerheten i UCITS-fond ivaretas gjennom en serie ledd. Blant annet er Dovre Forvaltning underlagt streng kontroll av regulerende myndigheter (Sentralbanken i Litauen) og revisor. Depotbank spiller imidlertid en nøkkelrolle i å beskytte investor i UCITS-fond mot svindel eller uansvarlig risikotakning. Alle UCITS-fond er pålagt å ha en myndighetsgodkjent depotbank. Depotbank har flere plikter, blant annet å se til at fondet følger investeringsstrategien og avviser handler som faller utenom strategien, kontrollere at enhetersverdien er korrekt beregnet, beskytte fondet mot svindel og lignende, godkjenne samtlige utbetalinger fondet. Ingen utbetalinger kan foretas uten Depotbanks samtykke. Dovre bruker Swedbank som depotbank for alle våre fond. Swedbank er Sveriges største bank målt i antall kunder. Swedbank er også Litauens største bank målt i antall kunder. Depotbank har ikke anledning til å pantsette eller låne ut UCITS-fond sine verdipapirer. Dersom depotbank går konkurs, skal fondets verdipapirer holdes utenom konkursboet og kun være å anse som fondets eiendom. Eventuelle innskudd som fondet måtte ha i banken, skal imidlertid behandles på linje med andre innskytere.
Nei, Dovre Forvaltning rapporterer ikke direkte til Skatteetaten, men vi sender ut en skatterapport til våre enhetershavere som du kan legge ved selvangivelsen din.
Dovre sine fond betaler ingen skatt til Litauen. Enheterseiere som ikke er bosatt/hjemmehørende i Litauen, vil heller ikke betale skatt til Litauen.
I øyeblikket er dette ikke mulig. Vi kan tilby en månedlig investering på 1000 NOK til ett av våre fondene på det nåværende tidspunkt. 
Dersom du ønsker å endre bankkontonummer som skal benyttes ved innløsning av fondsandeler, må du fylle ut Skjema for endring av bankkonto og sende det til oss per e-post info@dovreforvaltning.no Du kan også endre bankkontonummer med BankID ved å logge inn på vår nettside og trykke på min profil.
Ja. Andelersverdien viser netto verdi av fondsandeler og alle kostnader som forvaltningshonorar, kurtasje etc er hensyntatt ved beregning av denne. Dersom du innløser sine fondsandeler, vil du således bli godskrevet til din bankkonto et beløp lik andelersverdi på innløsningstidspunktet multiplisert med antall fondsandeler som du eier.
Du kan overføre fondsandeler til dine barn ved å fylle ut Skjema for overføring av fondsandeler. Dersom barna har egen legitimasjon, skal en bekreftet kopi av denne legges ved. Dokumentene må sendes til oss per vanlig post.
Nei. Andelersregisteret er ikke registrert i VPS. Andelersregisteret føres av Dovre Forvaltning.
Du kan innløse dine fondsandeler når som helst ved å fylle ut Skjema for innløsning av fondsandeler. Skjemaet sendes til oss per e-post, telefaks eller vanlig post. Fondsandeler innløses innen 7 kalenderdager etter mottakelse av skjemaet.
Minsteinvesteringen er NOK 1 000.
Minsteinvesteringen er NOK 1 000.