.

 

 

Nå begynner offshore-oppturen!

25.03.2019

Hvis analytikernes estimater og oljeselskapenes egne indikasjoner stemmer, vil 2019 markere det første året i denne syklusen med vekst i investeringene offshore.

Moderat, ensifret økning er ventet relativt til fjoråret. Graver en litt dypere, er det likevel mye som tyder på at aktivitetsnivået vil ha en enda sterkere fremgang enn investeringsbudsjettene tilsier.

Det italienske oljeselskapet Eni gir en pekepinn. De kommuniserte nylig at de vil holde investeringsnivået sitt relativt flatt fra 2018, men likevel øke antall borede brønner med 20 prosent over kommende fireårsperiode.

Store oljeselskaper som Exxon og Total har også indikert et antall letebrønner i 2019 på høyde med 2013 og 2014 uten tilsvarende økning i investeringsbudsjettet.

Mer valuta for pengene

Oljenæringen ser ut til å få mer valuta for pengene sine av flere og sammensatte årsaker. Her kan nevnes en gradvis avrulling av gamle og dyre riggkontrakter, standardisering av installasjonsløsninger, bedre utnyttelse av eksisterende feltinfrastruktur og generelt økt produktivitet i serviceindustrien.

Sistnevnte gjelder særlig innenfor rigg. Boreproduktiviteten falt dramatisk gjennom forrige syklus, noe som skapte en skjult justeringsmekanisme på tilbudssiden. De siste årene har denne trenden reversert seg.

For å få en ny supersyklus i segmentene som tar opp mest plass i prosjektkostkalkylen, herunder rigg og subsea, må en potensielt tilbake til dagene med flaskehalser og svak produktivitet. Skiferoljens inntog på kostnadskurven begrenser dog hvor mye dagratene kan øke før olje fra havet ikke lenger er konkurransedyktig.

Eni annonserte også nylig at de har klart å kutte gjennomsnittskostnaden i sin prosjektportefølje til 25 dollar per fat. Enn så lenge klarer derfor offshore-olje seg godt i konkurransen mot skifer.

Olje er ikke bare olje

Et annet tema som blir stadig viktigere, er råoljekvalitet. Den eneste råoljetypen som har hatt stor vekst de siste årene, er skiferolje. Denne er typisk veldig lett og derfor velegnet til produksjon av bensin.

Etterspørselsveksten er derimot ventet å være større blant oljeprodukter basert på destillat, hvor tyngre oljetyper er mest velegnet. Prisingen av tyngre oljetyper har allerede begynt å reflektere dette.

Behovet for en balansert miks av råoljetyper i den globale oljeutvinningen kombinert med konkurransedyktig kostpris vil sikre offshore-olje en viktig plass sammen med skifer også i fremtiden.

Sats på aktivitetsvekst

Jeg heller derfor mot at selskapene å fokusere på innenfor oljeservice fremover, er de hvor kostnadstilpasningen har vært kraftig nok til at nåværende dagrater og prosjektøkonomi er bærekraftig og hvor økt aktivitet blir den viktigste driveren.

Sjansen for superprofitt igjen fremstår også større i nisjer som utgjør lite av totalkalkylen for oljeselskapene. Heldigvis finnes det flere aksjer som møter denne profilen.

Seismikkindustrien er et godt eksempel. I motsetning til rigg førte en kombinasjon av stadig høyere innsamlingskapasitet på nybygg og et skifte mot multiklientsalg til at industriens produktivitet økte gradvis gjennom forrige syklus. Det var antakelig en medvirkende grunn til at toppen ble satt mot slutten av 2012 for de fleste seismikkselskapene.

Robuste balanser

Tilpasningen til en ny hverdag har dermed kommet lenger enn i andre segmenter. Når oljeselskapene nå igjen begynner å fokusere på leting til havs, ser utsiktene lovende ut for seismikkselskaper med robuste balanser. Her kan aksjer som TGS, Spectrum, SeaBird Exploration* og Magseis nevnes.

Akastor fremstår også som en potensiell vinner med tilnærmet null netto rentebærende gjeld. Utnyttelsesgraden i rigg er ventet å øke, særlig for moderne flytere. Dette lover godt for boreutstyrsleverandøren MHWirth i Akastor-porteføljen. Justert for andre eiendeler og arbeidskapital verdsettes MHWirth til en ensifret inntjeningsmultippel allerede i dagens marked.

Plattformforsyningsskip i Nordsjøen er et annet segment som overraskende nok peker seg ut i positiv retning nå. Nylige slutninger for større forsyningsskip har blitt gjort på rater sist sett i tidlig 2015. Dette lover spesielt godt for Standard Drilling som med sin gjeldfrie balanse og lave kostpris på flåten vil klare en akseptabel kapitalavkastning der andre rederier fortsatt går med tap.

*Undertegnede er aksjonær i SeaBird Exploration

Dovre-porteføljen

  • Northern Drilling
  • Akastor
  • BW Offshore
  • Philly Shipyard
  • Flex LNG
  • Yara

Inn: -

Ut: -