.

 

 

Løypemelding fra våre nærmeste vekstmarkeder

25.02.2019

Utsiktene for polsk økonomi er gode, og Warszawa-børsen er billig. Russland har havnet i «the middle-income trap», men lav verdsettelse gjør det vanskelig å være negativ til russiske aksjer.

Utviklingen i russisk økonomi har vært skuffende dette tiåret. BNP-veksten er for tiden rundt 1,5 prosent. Til sammenligning er farten i Kina, som har et lignende velstandsnivå, på over seks prosent årlig.

Den svake utviklingen gjenspeiler at Russland er fanget i «the middle-income trap». De lavthengende fruktene er allerede høstet, og skal velstandsgapet mot Vesten snevres ytterligere inn, kreves produktivitetsfremmende strukturelle reformer.

Disse glimrer imidlertid med sitt fravær. Putins popularitet har falt til det laveste nivået på fem år, og dette gjør at han neppe har politisk kapital nok til å ta et oppgjør med den korrupte eliten, selv om han skulle ønske det. Korrupsjon er Russlands problem nummer en, to og tre.

Oljeforbannelsen

En annen utfordring er «oljeforbannelsen». I råvarerike nasjoner blir innbyggerne en gjeldspost i regnskapet til eliten, flere som kaken må deles med, i stedet for en inntektskilde, skattebetalere. I sådanne situasjoner er veien til korrupsjon, diktatur og vanstyre kort.

Selv om vekstutsiktene for økonomien er brokete, heller jeg mot at russiske aksjer er et kjøp. Dette tilkjennegis av at verdsettelsen er lav samt utsiktene til oljeprisoppgang fremover. Energisektoren står for 60 prosent av verdiene på Moskva-børsen.

Økonomisk mirakel

Polen har opplevd et økonomisk mirakel etter murens fall, og landet ventes å levere systematisk sterkere vekst enn resten av EU i minst ett tiår til. Det er for tiden ingen makroøkonomiske ubalanser som gir grunn til bekymring, ei heller strukturelle problemer.

Polen er ikke noe mønsterdemokrati, men det kritiske for økonomiens vekstevne er at landet bekjemper korrupsjon aktivt og satser på kapitalisme. I så måte ser det fortsatt bra ut. Kommunisme og sosialisme klinger stadig dårlig i polske ører.

På tross av en velfungerende økonomi har polske aksjer gjort det dårlig dette tiåret. Dette skyldes motvinder skapt av den svake trenden i øvrige vekstmarkeder.

Oppside på 40-50 prosent

På dagens nivå heller jeg mot at Warszawa-børsen er et langsiktig kjøp med en oppside på 40-50 prosent på to-tre års sikt. Dette anslaget er basert på at forward P/E skal vende tilbake til sitt langsiktige snitt på 11,8, mens inntjeningen i næringslivet skal tilbake til forrige topp i 2011.

En pris/bok-faktor i den lave enden av det historiske intervallet underbygger det positive bildet.

Sektormessig domineres Warszawa-børsen av selskaper eksponert mot den sterke innenlandske økonomien. Eksportrettede og råvaresensitive næringer utgjør kun en tredjedel av verdiene.

Dette gir polske aksjer defensive kvaliteter ved internasjonale sjokk som handelskriger eller Kina-krakk, noe som differensierer denne børsen positivt fra de fleste andre vekstmarkeder.

Kontraktstriggere

Jones Act-tankmarkedet styrker seg drevet av vekst i skiferoljeproduksjonen og skroting av eldre tonnasje. Dagratene har doblet seg de siste 18 månedene, og dette har sendt kursen på American Shipping Company (AMSC) i været.

Rederiet bad for en uke siden om endringer i obligasjonslånebetingelsene. Dette ble begrunnet med et ønske om økt fleksibilitet i forhold til å finansiere vekstmuligheter.

Det er lett å tolke denne meldingen dithen at AMSC vurderer å kontrahere nye skip. Gjør de det, vil ordren etter alle solemerker havne hos Philly Shipyard da Aker er hovedaksjonær begge steder.

I tillegg ventes kontraktstildeling for bygging av statlige MMV-skip i løpet av inneværende halvår. Midler til nye isbryterskip for kystvakten ble også gjeninnført i budsjettet Kongressen vedtok denne måneden.

Philly sliter for tiden med tom ordrebok etter utgangen av inneværende kvartal, og selskapet er priset deretter. På dagens nivå handles aksjen 17 kroner under netto rentebærende kontanter inkludert ventet bidrag fra likvideringen av Philly Tankers.

Med minst tre skudd på mål i løpet av 2019 slippes Philly Shipyard inn i Dovre-porteføljen denne uken.

Dovre-porteføljen

  • TGS
  • Northern Drilling
  • B2Holding
  • Akastor
  • BW Offshore
  • Philly Shipyard

Inn: Philly Shipyard

Ut: Self Storage Group