.

 

 

Grønne metaller er i vinden

20.01.2020

Gruveindustrien legger bak seg et skuffende tiår. Mye tyder på at de kommende årene blir mer spennende.

Gruveindustrien hadde på lik linje med andre råvarer sin storhetstid under opptakten til finanskrisen. De siste ti årene har imidlertid overinvestering i ny produksjon kombinert med laber økonomisk vekst og avtakende inflasjon ført til fallende metallpriser.

Kursutviklingen i de fleste gruveselskaper har tilsvarende vært svak med et gjennomsnittlig verdifall på rundt to prosent årlig.

Fremtiden ser derimot lysere ut i mange metallsegmenter. For det første ble kineserne og Donald Trump endelig enige med hverandre, noe som burde medføre økt økonomisk vekst og derigjennom råvarekonsum fremover.

Kobberprisen, ansett som en pulsmåler for verdensøkonomien, har respondert med en økning på sju prosent de siste seks ukene.

Elbil-revolusjonen

For det andre ligger elbil-revolusjonen an til å øke etterspørselen etter flere metaller dramatisk. Dette gjør samtidig at en tradisjonell råvareindustri kan få det ettertraktede ESG-stempelet.

I 2018 var det tre millioner elbiler på veiene. Hvis en tror på IEA sine anslag, vil dette vokse med 50-gangeren de neste ti årene.

Så lenge det ikke kommer helt andre batteriteknologier, vil etterspørselen etter metaller som kobber, kobolt og nikkel stige kraftig. En elbil konsumerer for eksempel rundt dobbelt så mye kobber som tilsvarende bensinbiler.

Andre fornybarmarkeder trenger også metaller. Dersom vekstprognosene for vindkraft slår til, estimeres det et behov for 5,5 millioner tonn kobber frem mot 2028, noe som tilsvarer rundt 20 prosent av årlig konsum. Elektrifiseringen av den indiske landsbygden er en annen sterk etterspørselsdriver. 

Investeringsunderskudd

Etter flere magre år har kapitaltilgangen og dermed investeringsnivået i gruveindustrien nådd et lavpunkt. Canadiske gruveselskaper hentet i fjor inn rundt en tidel i ny egenkapital av hva de gjorde i 2011.

Dette har blant annet ledet til et fall i globale gullreserver på rundt 25 prosent fra toppen i 2012. Videre gav Tesla en sterk advarsel i fjor om at det kan bli et underskudd av batterirelaterte metaller i de kommende år dersom investeringsnivået forblir lavt.

Når etterspørselen øker, sier læreboken at prisen også må stige for å skape en tilbudsreaksjon. Her kan det nevnes at de fleste nye prosjekter innen nikkel trenger rundt 60 prosent høyere pris enn dagens for å gi økonomisk mening.

I så fall blir gruveaksjer et hyggelig sted å være fremover. Jeg tror også mer bærekraftsorientert kapital vil finne veien til grønne gruveselskaper fremover.

Skjær i sjøen?

Paradokset er at høyere metallpriser vil slå negativt ut på elbilpriser relativt til bensinbiler, noe som kan føre til en mer moderat veksttakt enn nåværende estimater tilsier. En studie fra MIT viser at flere vekstprognoser legger til grunn en lavere salgspris enn den samlede råvarekostnaden for dagens batterier.

Jeg heller mot at reguleringer vil spille en avgjørende rolle. Dersom myndighetene i ulike land mener alvor med klimamålene, er det nok verktøy i kassa til å redusere elbilprisen tilstrekkelig. Land som Kina bør også ha en strategisk interesse av å øke andelen elbiler på veien for å redusere oljeavhengigheten.

Produktivitetsbedring

Gruvedrift påvirkes også av innovasjon. Digitalisering og automatisering er en megatrend innenfor industrien, og det er antakelig potensial for økt produksjon fra flere av dagens gruver.

En parallell kan trekkes til oljeindustrien hvor forbedret utvinning fra eksisterende felt har vært den viktigste kilden til nye reserver de siste årene. Marginalkostnaden vil i så fall kunne falle tilstrekkelig til å unngå skyhøye metallpriser.

Vi har få gruverelaterte selskaper på Oslo Børs, men en tur over grensen til Sverige bedrer utvalget. Utstyrsleverandørene Epiroc og Sandvik er begge godt posisjonert innenfor automatisering og bør nyte godt av økte investeringer fremover.

Kursutviklingen det siste året reflekterer allerede en lysning i utsiktene, men slår vekstestimatene til, ser jeg ikke bort fra videre oppside. 

Dovre-porteføljen

  • Okeanis
  • Crayon
  • Seabird*
  • Komplett Bank
  • Gentian
  • Standard Drilling

Inn: -

Ut: -

* Undertegnede er indirekte aksjonær i Seabird