.

 

 

Forsikringsbeskyttelse

NØKKELINFORMASJON OM FORSIKRINGSBESKYTTELSE FOR INVESTORER

“Dovre Forvaltning” UAB forsikringsbeskyttelse for investorer

“Dovre Forvaltning” UAB er medlem av forsikringsordning for investorer i Republikken Litauen.

Forsikring av investorer sine krav ytes av det statlige selskapet “Innskudds- og Investeringsforsikring” (heretter kalt – forsikringsselskapet) i henhold til bestemmelsene i Lov om Forsikring av innskudd og fordringer til investorer (heretter kalt – forsikringsloven) i Republikken Litauen. 

Forsikringskompensasjon for investorer (beskyttelsesgrense)

Ikke høyere enn 22 000 euro1
Forsikringskompensasjon for investorer betales i valuta  Euro (euro øre nøyaktighet – med to desimalers nøyaktighet ved å avrunde i forhold til de matematiske reglene for avrunding). 
Forsikringsdekning  Forsikringsdekning er investorens finansielle instrumenter uansett hvilken valuta de er i, og (eller) penger i alle valutaer. 
Forsikringskompensasjon for investorer betales innen betalingsfrist Forsikringskompensasjon for investorer betales innen 3 måneder fra den dagen forsikringshendelsen inntraff. I særlige tilfeller og etter avtale med tilsynsmyndighet kan forsikringsselskapets råde forlenge denne fristen med inntil 3 måneder.  
Tilfeller hvor forsikringskompensasjon ikke betales 

Forsikringsdekning er ikke investeringsrisiko (investeringsrisiko – muligheten for at investering ikke gir avkastning eller at investoren ikke skal tjene på sin investering eller at investering verdi kommer til å minske).

Forsikringsdekning er ikke forpliktelser overfor disse investorene:

1) Sentralbanken i Litauen;

2) Kredittinstitusjoner;

3) Finansielle meglerhus;

4) Finansinstitusjoner;

5) Forsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper som opererer under Lov om Forsikring;

6) Pensjonskasser;

7) Foretak for kollektiv investering. 

Tilfeller hvor det gjelder begrensninger i forsikringskompensasjon

Betaling av forsikringskompensasjonen kan utsettes for investorer eller andre personer som har rett til forsikringskompensasjon i henhold til forsikringslovens § 23 punkt 6 i de tilfellene hvor de er siktet for hvitvasking – til den endelige rettsavgjørelse.

Forsikringskompensasjon betales ikke:

1) Til Sentralbanken i Litauen; kredittinstitusjoner; finansielle meglerhus; finansinstitusjoner; forsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper som opererer under Lov om Forsikring; pensjonskasser; foretak for kollektiv investering;

2) Til investorer som har en domfellelse i en straffesak om hvitvasking;

3) Til administrasjonsledere og medlemmer av rådet (representantskap) og til styret av forsikringsgiveren, til de personer som har minst 5 prosent av forsikringsgiverens aksjekapital, til de personer som utfører en uavhengig revisjon av forsikringsgiveren (de som utførte revisjonen ikke mer enn ett år før til dagen for forsikringshendelsen);

4) Til slektninger og tredjeparter som opptrer på vegne av personene nevnt i punkt 3.  

Forklaring om hvilke omstendigheter som gjelder relevante forsikringssystemer og til hvilke krav gjelder relevante forsikringssystemer 

Det gjelder alltid forsikringssbeskyttelse for krav uttrykt i finansielle instrumenter.

Pengene til kunder (investorer) som er overført til meglerhus for å kjøpe finansielle instrumenter, og pengene til kunder (investorer) etter at kundens (investorens) finansielle instrumenter er blitt solgt, holdes i en bankkonto som står i Meglerhusets navn og anses som forpliktelser overfor investorer. Disse midlene gjelder ikke innskuddsforsikring, men disse midlene gjelder forsikringsbeskyttelse for investorer. 

Eksempler på omstendigheter og krav som ikke gjelder forsikringsbeskyttelse for investorer  Forsikringsdekning er ikke investeringsrisiko. 
Ytterligere informasjon om forsikringsbeskyttelse for investorer, erstatningsforhold og prosedyrer

Forsikringskompensasjon beregnes og betales av forsikringsselskapet. Størrelsen av forsikringskompensasjon til investorene beregnes i henhold til markedverdien av investorens finansielle instrumenter på dagen for forsikringshendelsen.

Som forsikringskompensasjon beregnes det  alle finansielle instrumenter og penger som investoren (inkludert juridisk person, filial av juridisk person og andre struktuelle avdelinger) har og som forsikringsgiveren ikke er i stand til å returnere. Det totale beløpet for forsikringskompensasjon kan ikke overstige beløpet på 22 000 euro. 

Hvis en gruppe personer som har, i henhold til kontrakter, en rett til penger og (eller) finansielle instrumenter (felles investering), skal hver person anses som investor, og papirene og pengene skal fordeles blant dem i like store deler, med mindre kontraktene hvorfra rettigheter oppstår eller rettsavgjørelser fastsetter noe annet.

Dersom investoren kjøper fond og (eller) andre finansielle instrumenter for en annen i henhold til en kontrakt, har den personen, som eier penger og (eller) finansielle instrumenter, rett til å kreve forsikringskompensasjon. Den personen må være også kjent eller kan være kjent til dagen for forsikringshendelsen. Dersom penger og (eller) finansielle instrumenter tilhører flere personer, fordeles papirene og pengene blant dem i like store deler, med mindre kontraktene fastsetter noe annet. Denne bestemmelsen gjelder ikke forvaltningsselskapet som forvalter foretak for kollektiv investering og pensjonskasser.

Størrelsen av forsikringskompensasjon til investorene beregnes i henhold til markedverdien av investorens finansielle instrumenter på dagen for forsikringshendelsen. Forsikringskompensasjon for fordringer til investorer i utenlandsk valuta skal beregnes på grunnlag av det siste publiserte indikative kurset på euro og utenlandsk valuta fastsatt av Den Europeiske Sentralbanken på dagen for forsikringshendelsen. Dersom eurokurs og kurs på den relevante utenlandske valutaen ikke er fastsatt av Den Europeiske Sentralbanken, skal forsikringskompensasjon for fordringer til investorer i utenlandsk valuta beregnes på grunnlag av det siste publiserte indikative kurset på euro og relevant utenlandsk valuta fastsatt av Sentralbanken i Litauen på dagen for forsikringshendelsen. 

Investor har rett til forsikringskompensasjon for en periode på fem år fra den dagen forsikringshendelsen inntraff. Tvister som oppstår i forbindelse med investorens rett til forsikringskompensasjon, skal søkes løst i de alminnelige domstoler i henhold til lover.

Personen som har mottatt forsikringskompensasjon ulovlig eller på grunn av feil, må returnere pengene til Investorenes kompensasjonsfond. Investorenes kompensasjonsfond kan kreve pengene tilbake i en tidsperiode på fem år fra dagen forsikringskompensasjon ble utbetalt til uriktig person eller på grunn av feil. 

Forsikringskompensasjon utbetales av forsikringsselskapet og det kreves ingen søknad fra investoren. Forsikringsselskapet informerer investorer offentlig og innen relevante frister om forsikringshendelsen og om hvordan forsikringskompensasjon utbetales samt publiserer denne informasjonen på sin hjemmeside. 

Mer informasjon

www.iidraudimas.lt

(Algirdo gt. 31, Vilnius, tlf.: 8 5 2135657, faks 8 5 2135546, e-post: idf@idf.lt). 

Bemerkninger:

Forsikringskompensasjon for ytterligere forsikret forpliktelser overfor Investorer er lik forskjellen på størrelsen av forpliktelser overfor investorer og penger utbetalt i henhold til medlemstatens eller tredjelandets lover. Forsikringskompensasjon kan ikke være høyere enn 22.000 euro.

Tredjelandets bankfilialer, tredjelandets filialer av meglerforetak, filialer av tredjelandsforvaltningsselskaper som er etablert i Republikken Litauen og som ikke er forsikret (dekket) eller ikke er garantert deres sikkerhet i henhold til tredjelandets lovgivning, må de være forsikret etter denne loven.

Investoren har rett til forsikringskompensajon fra dagen forsikringshendelsen inntraff.

Investoren har rett til forsikringskompensasjon i dette tilfelle der forsikringssystemets deltaker er ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til loven eller avtalen inngått med ivestoren:

1) Returnere penger som tilhører investoren og holdes på vegne av investoren hos forsikringssystemets deltaker for å utnytte selskapets investeringstjenester;

2) Returnere finansielle instrumenter som tilhører Investoren og som holdes, håndteres og forvaltes på vegne av Investoren av forsikringssystemets deltaker for å utnytte selskapets investeringstjenester.