.

 

 

En pessimistisk avslutning på tiåret

17.12.2019

I år vil amerikanske aksjefond oppleve sin største kapitalutgang noensinne. Neste år spår investeringsbankene kun fire prosent oppgang på Wall Street. Det er det laveste anslaget på femten år.

Det er lett å forstå hvorfor mange er skeptiske. Oppgangen i amerikansk økonomi er den lengste i historien og er tilsynelatende på overtid.

Samtidig blinker flere varsellamper. Den mest berømte er rentekurven som inverterte seg i sommer. Selv om inversjonen har forsvunnet, er kurven fortsatt farlig flat. Det er lite som skiller korte fra lange renter.

Hvor bekymret bør vi være for nedgangstider og svak avkastning? Jeg heller mot at pessimistene tar feil denne gangen.

Saueflokken

En grunn er at majoriteten sjelden har rett i finansmarkedene. Når noe er konsensus, er det allerede priset inn, og da er det for sent å handle på det.

Av eksempler kan nevnes at 2000 og 2008 er de årene etter sekelskiftet hvor investeringsbankene spådde størst kursoppgang. Ytterligere kommentarer bør være unødvendig.

Videre er amerikanske fondssparere notorisk dårlige markedstimere. Forrige gang de solgte med begge hender, var i 2016 og 2009.

Summa summarum er de lave forventningene til 2020 og flukten fra aksjefond heller et kjøpssignal enn det motsatte om vi skal dømme etter historien.

Ubalanser og sjokk

Hva med økonomien? Husk at oppgangskonjunkturer ikke dør av alder, men av ubalanser og sjokk. Resesjonsutløsende ubalanser vil typisk si inflasjon eller lånefinansierte bobler, mens sjokk gjerne har vært forsyningsavbrudd av råolje forårsaket av Midtøsten-kriger.

I dag er det vanskelig å se åpenbare ubalanser. Inflasjonen er forbausende godt forankret tross en historisk lav arbeidsløshet.

Videre er det få tegn til lånefest. Tvert imot er problemet snarere at privat sektor sparer for mye. Derfor er rentene så lave. Noen unntak finnes selvsagt. Ola og Kari Nordmann er ett av dem.

To motvinder

I år har veksten i verdensøkonomien bremset opp som en følge av to motvinder. Den første var de amerikanske rentehevningene i fjor samt den påfølgende nedsmeltingen på Wall Street. Disse hendelsene resulterte i en markant forverring i det finansielle klimaet idet både egen- og fremmedkapital plutselig ble mye dyrere.

Noen måneder etter forrige vinters børskollaps trappet Trump opp handelskrigen med Kina. Det førte til usikkerhet i næringslivet som responderte med å skrinlegge investeringer.

Som en følge av disse motvindene har veksten i verdensøkonomien falt fra 3,5 prosent i fjor til rundt 3,0 prosent i år. Neste år venter jeg at den gjenvinner storparten av det tapte.

Boligmarkedet skyter fart

En drivkraft bak bedringen vil være USA. Der aner vi konturene av et robust oppsving i boligmarkedet understøttet av sommerens rentekutt. Her kan nevnes at antallet byggetillatelser har bykset til det høyeste nivået siden finanskrisen.

Generelt er utsiktene for det amerikanske boligmarkedet gode. Det tilkjennegis blant annet av at det i perioden etter finanskrisen har blitt bygget for lite i forhold til befolkningsveksten.

Gjør boligmarkedet det skarpt, er det godt nytt for husholdningene, ettersom bolig er deres største investering. Og er forbrukeren i godt lune, er det bra for økonomien ettersom privat forbruk utgjør to tredjedeler av BNP.

BRI gir gass

Den andre motoren i verdensøkonomien inn i det nye tiåret vil være Brasil, Russland og India. Disse landene slet med prispress og høye renter frem til i fjor. I år har imidlertid inflasjonen kommet under kontroll noe som har muliggjort aggressive rentekutt.

Det tar normalt 9-12 måneder fra renten kuttes til veksten tar seg opp. I 2020 vil vi se den fulle effekten av rentefallet. Da vil aktiviteten ta seg opp ledet an av de rentesensitive delene av økonomien som boligmarkedet og bilsalget.

Europa og Kina

Hva med Europa og Kina? Her venter jeg ikke de store endringene rett og slett fordi impulsene fra penge- og finanspolitikken er stabile. I Kina har ikke myndighetene endret trykket på gasspedalen nevneverdig, og det taler for uendret fart.

I Europa er problemet at renten vanskelig kan senkes ytterligere. Videre er det liten vilje til å bruke finanspolitikken aktivt. Dette gjør at europeisk økonomi vil følge svingningene i det globale tidevannet.

Hva er risikoen i det skisserte fremtidsbildet? En fare er at handelskrigen blusser opp. Det vil imidlertid overraske ettersom Trump har all egeninteresse av å styrke økonomien frem mot valget. En annen fallgruve er en storkrig i Midtøsten med et tilhørende oljeprissjokk.

Ny biotech-vinner?

Biotech er kanskje børsens mest populære bransje akkurat nå, og dette gjør det lettere for Gentian Diagnostics å bli oppdaget. Selskapet har et vanvittig potensial og er fullfinansiert.

Gentian utvikler og selger ulike diagnostiske tester. GCAL-testen er ferdig utviklet og kan bli en utrolig joker. Denne markøren har potensial til å erstatte CRP selv om det vil ta tid å utvikle et nytt marked. Hovedproduktet under utvikling er proBNP, verdens største diagnostikk-markør målt i kroner, og der vet vi at det ikke lengre er teknologirisiko.

Dovre-porteføljen

  • Okeanis
  • Infront
  • Crayon
  • Seabird*
  • Komplett Bank
  • Gentian

Inn: Gentian

Ut: Vistin

* Undertegnede er indirekte aksjonær i Seabird