.

 

 

Det store hamskiftet

03.02.2020

Oljeindustrien utfordres av et sterkere fokus på klimagassutslipp. Svaret virker å være betydelige investeringer i miljøvennlige prosjekter.

Industriens toppledere står i spagaten. Etterspørselen etter olje er stadig økende, men et intenst miljøfokus har utfordret selskapenes sosiale driftslisens. Utbytter og tilbakekjøpsprogrammer er ikke lenger nok for å tiltrekke seg investorene.

Aksjefond med ESG-mandat har opplevd et enormt kapitaltilsig de siste to årene, og stadig flere aktører selger seg ut av miljøverstinger. Som et resultat har avkastningskravet for oljeselskapene steget, og sektoren verdsettes nå på linje med kull og tobakk.

Investeringsdilemmaet

For ledelse og styre representerer dette et dilemma. Lønnsomheten i større dypvannsprosjekter fremstår som svært god etter hestekuren industrien har vært gjennom de seneste årene, og etterspørselstoppen for olje er antakelig fortsatt tiår unna.

Aksjekursene har derimot hatt en tendens til å snu nedover dersom det blir snakket varmt om økte petroleumsinvesteringer, noe som ikke hjelper når bonusene skal bestemmes.

Strategien de fleste ser ut til å adoptere, er en blanding av investeringer i dypvannsprosjekter med lav produksjonskostnad, fleksibel skiferolje og en økende andel allokert til fornybar energi.

Ny drakt

Flere selskaper har etterlatt liten tvil om at de fremover ønsker å bli ansett som energileverandører heller enn rene oljeprodusenter. Statoil byttet navn til Equinor, og nylig annonserte Lundin Petroleum at de fremover skal hete Lundin Energy. Sistnevnte lanserte også mål om karbonnøytralitet innen 2030.

Jeg vil tro håpet på lengre sikt er å vinne tilbake noe tapt terreng i verdsettelse på børs. Jeg blir heller ikke overrasket om den politiske risikoen ligger i bakhodet hos beslutningstakerne.

Gjennom det amerikanske rettssystemet har en rekke aktører prøvd å stille oljeselskapene ansvarlig for karbonutslipp fra olje. Selv om dette trolig ikke fører frem, er sjansen stor for en videre økning i karbonrelaterte avgifter.

Havvind på topp

Samtidig er det også et fornuftig industrielt rasjonale for satsingen på fornybart, hvor særlig havvind peker seg ut med positivt fortegn. For det første har oljeselskapene lang erfaring med offshoreinstallasjoner å trekke på, og for det andre er finansieringskostnaden deres lav.

For det tredje fremstår i tillegg prosjektlønnsomheten bedre enn skeptikerne har hevdet, med en typisk egenkapitalrentabilitet for utbygger på rundt 10 prosent. Det er også flere eksempler der utbyggerne har doblet egenkapitalen ved salg av ferdigstilte anlegg til fond som søker stabile og langvarige kontantstrømmer.

Større turbiner og økt prosjektskala har medført en kraftig kostnadsreduksjon de siste årene, og enkelte prosjekter i Europa har nå blitt sanksjonert uten subsidieordninger. Jeg tror trenden vil fortsette ettersom nye turbinmodeller blir introdusert til markedet.

Bra for leverandørene

Blant andre Aker Solutions og Kværner i Aker-systemet satser hardt på vekst innen havvind, og rundt 15 prosent av inntektene til Subsea 7 kommer allerede fra segmentet. Aqualis er tilsvarende en aktør med sterk balanse som selger konsulenttjenester til både petroleum og havvind.

IEA estimerer en 15-dobling i installert kapasitet frem mot 2040. Dersom dette slår til vil flere av disse selskapene kunne nyte godt og levere en høyere langsiktig inntjeningsvekst enn markedet forventer.

Her kan det også nevnes at vi er i ferd med å få en skvis i turbinrelaterte installasjonsfartøy, hvor brorparten av dagens tonnasje ikke har kapasitet til å håndtere neste generasjons turbiner. For å nå vekstmålene, må leiemarginen på fartøyene øke tilstrekkelig til å motivere nybyggskontrahering. Spekulativ investering her kan derfor vise seg å være en lur beslutning.

Grønn shipping

Klaveness Combination Carriers får denne uken innpass i Dovre-porteføljen. Spesialskipene deres kombinerer våt og tørr last og oppnår dermed en betydelig premie til underliggende dagrater i begge segmenter. Med fortsatt lav kontrahering i industrien lover dette godt for høye utbytter kommende år.

I tillegg har skipene rundt 40 prosent lavere karbonutslipp enn tradisjonell tonnasje. Bankene har allerede begynt å prise inn ESG-faktorer i maritime utlån, noe Klaveness sin lave finansieringskostnad reflekterer. Dersom aksjemarkedet følger etter, tror jeg oppsiden er stor.

Dovre-porteføljen

  • Okeanis
  • Crayon
  • Seabird*
  • Gentian
  • Multiconsult
  • Klaveness Combination Carriers

Inn: Klaveness Combination Carriers

Ut: Standard Drilling

* Undertegnede er indirekte aksjonær i Seabird